ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ

       Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“). Следващото е правно споразумение между вас („потребител“) и Mirena Zdravcheva Photography (дефинирано по-долу), което урежда използването на продуктите (дефинирани по-долу), получени чрез покупка чрез този уебсайт (mirenazdravcheva.com) или всички свързани домейни или поддомейни. В тези условия използването на думите „ти“ и „твоят“ се отнасят за всеки отделен потребител, който може да взаимодейства с този сайт, а „ние“, „нас“ и „нашият“ се отнасят до Mirena Zdravcheva Photography, извършваща бизнес като фотограф.

       Всички снимки, обект на фотосесията, включително и тези, които получавате, са със запазени авторски права на Mirena Zdravcheva Photography и са само за лично ползване. Можете да ги показвате на семейството и приятелите си, можете да ги споделяте в социалната мрежа, можете да ги ползвате за календари за семейството, да ги разпечатвате на хартия, но не могат да бъдат ползвани с комерсиална цел, рекламна дейност или всякакви други дейности, без изрично съгласие от моя страна.

1. В случай, че снимки, илюстрации, видеофилми или други изображения, включващи или представящи Модела, бъдат направени или създадени от Фотографа или от негово име в каквато и да било медия (“Изображения”), всички права, собственост и интереси към и по отношение на Изображенията и всички свързани с тях материали (включително авторски права и други права на интелектуална и друг вид собственост) в рамките на целия свят ще бъдат притежание на Фотографа или, според това, което той определи.

2. Фотографът има неотменимото право, (което може да се лицензира, прехвърля, предоставя или преотстъпва на други страни, по усмотрение на Фотографа), да използва, публикува, възпроизвежда, създава производни на, дистрибутира, представя или излага публично, чрез цифрови или друг вид медии, известни понастоящем или бъдещи, такива Изображения във всякаква форма, включваща без да се ограничава до използване като част от композиция или с изопачен характер или форма, без ограничения по отношение на текст, промени или модификации, с реалното или фиктивно име на Модела, с илюстративна, промотивна, артистична, редакционна, рекламна, търговска, издателска или всякакъв друг вид стопанска цел. Освен това Моделът дава съгласие за използването на всякакъв вид описание, текст, аудио, звук, действие, програма, ефект или нещо друго, което може да се използва във връзка с Изображенията и позволените употреби, и неотменимо се отказва от всякакви права, които евентуално може да има, да инспектира или одобрява които и да било от продуктите или употребите, предвидени в настоящото Разрешение. Предвид съгласието и отказа от права на Модела, Фотографът ще положи всички разумни търговски усилия, за да гарантира, че Изображенията няма бъдат използвани за каквато и да било порнографска, нецензурна, позоряща или злепоставяща цел.

3. С настоящото Моделът освобождава Фотографа и всяка от упълномощените страни, както и всяка друга страна, действаща по силата на право, пълномощие, назначение, разрешение или лиценз от Фотографа или от упълномощените страни, от всякакви задължения, разходи или разноски, произтичащи от: (i) замазвания, видоизменения, промени, оптически илюзии или други обработки, които могат нарочно или по друг начин да се появят или да се получат при създаване на Изображенията или при следваща употреба, обработка или публикуване на същите; и (ii) всякакви искове или дела, известни понастоящем или бъдещи, произтичащи от, или свързани с използването на Изображенията, посочени в настоящото Разрешение, които включват без да се изчерпват с всякакви дела за клевета, злепоставяне, нахлуване в личното пространство, или нарушаване на правото на публичност или други права на собственост.

4. Лицето или лицата, които подписват настоящото Разрешение, заявяват и се договарят, че: (i) ако Моделът подписва настоящото Разрешение, то той/тя е пълнолетен/а и има право и капацитет за сключва договори от свое име под юрисдикцията по местоживеене; (ii) ако настоящото се подписва от родител или настойник на Модела, то подписващото лице или лица имат пълни правомощия да подпишат настоящото Разрешение от името на Модела под юрисдикцията на мястото по оформяне на Разрешението; (iii) ако действа като служител на компания или друга структура, лицето или лицата, подписващи настоящото Разрешение, са упълномощени да обвързват компанията или съответната друга структура; (iv) лицето или лицата, подписващи настоящото Разрешение, внимателно са прочели текста му преди да го подпишат и са напълно запознати с неговото съдържание и последствия; и (v) настоящото Разрешение е обвързващо, без ограничения във времето и другояче, за Модела и неговите/нейните наследници, изпълнители на завещание, законни представители, заместници и правоприемници, според случая.

       Купувайки който и да е Продукт, вие се съгласявате да бъдете обвързан с тези Условия, без други условия или декларации. По всяко време, когато не сте съгласни с тези Условия или ги намерите по някакъв начин за неприемливи, незабавно можете да преустановите използването на продуктите на Mirena Zdravcheva Photogpraphy

       Преди да започнем фотосесията, ще Ви предоставя да подпишете доумент с който, се уреждат правата върху кадрите, които ще заснемем. Чрез него, Вие неотменимо потвърждавате и приемате в полза на Фотографа или долупосочения артист (“Фотографът”), неговите наследници, изпълнители на завещание, законни представители, лицензиати, заместници и правоприемници, тези, от името на които Фотографът действа, и тези, които го представляват и са упълномощени да действат от негово име (заедно “Упълномощени страни”) правата върху направените кадри.

       Вие се съгласявате да не използвате по никакъв начин неправомерно или по друг начин да нарушавате интелектуалната собственост на Mirena Zdravcheva Photogpraphy и разбирате, че е ваша отговорност да се уверите, че се въздържате от това. Mirena Zdravcheva Photogpraphy ще предприеме всички правни действия, необходими за защита на своята интелектуална собственост в случай на такова нарушение и моли внимателно да управлявате използването на продуктите и всички други материали или услуги, за да гарантирате спазването на тези Условия.

       Mirena Zdravcheva Photogpraphy ще Ви предостави само и единствено готови(обработени) кадри. Не предоставяме, показваме или изпращаме по e-mail или друг носител, каквито и да е сурови кадри при никакви условия. Всички сурови кадри остават на разположение и за ползване единствено и само от екипа на Mirena Zdravcheva Photogpraphy. Със съгласието си с „Условия за ползване“, вие се съгласявате да не получите достъп до суровия материал и заявявате ясно, че сте запознати с тези условия и сте съгласни с тях.

       Mirena Zdravcheva Photogpraphy ще съхранява направените кадри ( в суров и обработен вариант) за срок от 24 месеца. След изтичането на отзи срок, кадрите ще бъдат унищожени. Ако до изтичането на този срок имате нужда да получите ново копие(на хартиен носител или в електронен вариант) на обработените кадри, ще Ви ги предоставим спазвайки условията на договора между нас. След изтичането на този срок, всички кадри ше бъдат унищожени и Mirena Zdravcheva Photogpraphy не носи отговорност за унищожаването на информацият, предвид договорените условия в договора.

       Използвайки сайта и въвеждайки лична информация, вие давате разрешение на Mirena Zdravcheva Photogpraphy да се свързва с вас по имейл, телефон и по друг начин, за който включвате информация за контакт, за да ви предостави информация относно специални продукти, нови продукти и услуги или промени в условия на политиката за поверителност. Ако предпочитате да не се свързвате с електронна поща, моля, уведомете Mirena Zdravcheva Photogpraphy, като ни изпратите имейл на info@mirenazdravcheva.com и ние любезно ще се въздържим от това.

       Mirena Zdravcheva Photogpraphy ще събира информация, която доброволно предоставяте по имейл или чрез друг директен контакт, иницииран от вас. Mirena Zdravcheva Photogpraphy няма да продава или разпространява по друг начин тази информация на друго физическо или юридическо лице, с изключение на надлежно упълномощените си агенти, изпълнители и други трети страни, които я подпомагат в нейните бизнес операции. Mirena Zdravcheva Photogpraphy е единственият мениджър на тази информация, събрана на сайта. Mirena Zdravcheva Photogpraphy ще използва тази информация, за да Ви отговори при необходимост. Чрез това споразумение предоставяте на Mirena Zdravcheva Photogpraphy в цял свят, без лицензионен, неизключителен лиценз да използва, разпространява, възпроизвежда, променя, публикува и превежда тази лична информация единствено при необходимост, за да изпълни заявката или съответно вашите заявки или да даде възможност за използването на определен продукт или услуга. , като например за доставка на продукти.